Skilsmisse og separasjon i Spania

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribent i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder. For mer info, se www.bifrostlaw.com eller ring 966 814 500.

Da er sommerferien over. Rettsferien er også over, både i Norge og Spania. Domstolene i Benidorm åpnet igjen den 3. september. Dessverre er ikke ferietiden bare hyggelig samvær med familien. I mange tilfeller er ferietiden et høydepunkt for konflikter med ektefellen, og det er en enorm økning i antall skilsmisser i september hvert år (så fort sommeren er over og domstolene åpner igjen).
Bifrost Advokater skal i denne utgaven av Aktuelt Spania gi en kort oppsummering av reglene for skilsmisser i Spania. Reglene er relevante for alle nordmenn som er fast bosatt i Spania.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Regelverket: Det følger av både spansk og internasjonal lovgivning at den loven som regulerer skilsmisseprosessen (altså selve fremgangsmåten) er spansk lov for alle som er fast bosatt i Spania. I Norge behandler ikke Fylkesmannen søknad om separasjon og skilsmisse fra nordmenn bosatt i utlandet hvis ikke de kan dokumentere at bostedslandet nekter å behandle skilsmissen.
Dette innebærer i praksis at nordmenn som er gift og fast bosatt i Spania, må finne seg i at skilsmissen foregår i Spania. I Spania foregår prosessen rettslig, dvs. i domstolene. Man må altså ta ut stevning mot ektefellen og kreve dom for skilsmisse. Det er bare et par siden at muligheten for å inngå en avtale ble muliggjort gjennom en lovendring. I prinsippet er det fortsatt slik at man i Spania skilles ved dom.

Når det gjelder hvilket lands lov som skal regulere delingen av formuen, bosted, barn og samværsrett osv., så er dette i utgangspunktet ektefellenes felles statsborgerlov. Dette innebærer at hvis to nordmenn bosatt i Spania ønsker å skille seg, så må prosessen kjøres i spanske domstoler, men den materielle loven i bunnen er norsk ekteskaps- og barnelov.

Hvis ekteskapet er blandet, så vil det i praksis være loven i bostedslandet som legges til grunn. Dette vil da si spansk lov. Ergo, hvis du er gift med en spanjol eller med noen fra et annet land enn Norge, så vil spansk lov regulere hele skilsmissen. Dette gjelder selv om man skulle ha giftet seg i Norge eller på “Sjømannskirken” el. Når ektefellene er av to ulike nasjonaliteter, er det bostedslandets lov som anvendes. Dette kan innebære overraskelser for nordmenn. Spansk lov er nemlig meget “sjåvinistisk” i favør av kvinnen.

Skilsmissen: En skilsmisse starter med at en av ektefellene informerer den andre om at han/hun ønsker å skilles. Hvis forholdet er greit og begge parter klarer å oppføre seg som voksne mennesker, så går man til en advokat, eller representert av hver sin, og setter opp en avtale som regulerer alle relevante forhold angående bosted, økonomi, barn osv. Avtalen må så ratifiseres (bekreftes) i domstolen, og man har en “ekspress-skilsmisse” (“divorcio express”). I et slikt tilfelle kan alt være over på en måneds tid. Dommeren i domstolen gjennomfører en reell overprøving av avtalen (convenio regulador) mht. om den oppfyller lovens krav og vilkår, særlig mht. barnas rettigheter, samt en generell prøving av at den inneholder alle nødvendige bestemmelser og forøvrig fremstår som balansert og rimelig.

Hvis man ikke klarer å bli enige om en avtale, eller konfliktnivået er skyhøyt fra første dag, må man ta ut vanlig stevning (og inngi tilsvar) i tingretten der man bor. Domstolene gir prioritet til slike saker, slik at det ofte ikke tar mer enn 4-6 måneder før man har en skilsmissedom. I mellomtiden har det vært stevning, tilsvar, prosesskrift, og det gjennomføres en ordinær hovedforhandling i retten med vitner osv. Dommeren kan også fatte visse midlertidige avgjørelser, f.eks. mht. skolegang, via kjennelser om midlertidige forføyninger.
Hvis det blir vanlig søksmål, oppnevner alltid retten en psykiatrisk sakkyndig som undersøker mannen, kona og barna. Den rapporten som utstedes av vedkommende er det desidert viktigste og tyngste beviset i alle skilsmissesaker, og dommeren legger svært stor vekt på det som der blir sagt.

Typisk utfall av en skilsmisse: Det man krangler mest om er barna. I Spania har det tidligere vært vanlig at mor alene fikk daglig omsorg, og at far maksimalt fikk en dårlig samværsrett. Den siste tiden har det vært en betydelig utvikling i rettspraksis på dette området, i takt med holdningsendringer og yngre dommere, og nå er delt omsorg i ferd med å bli mer akseptert. En av fordelene med delt omsorg, i tillegg til barnets beste, er at da blir også barnebidrag, og eventuelt ektefellepensjon, vesentlig lavere, fordi hver av foreldrene betaler sin del, hvis f.eks. barnet er halvparten av tiden med hver av dem.

Det fastslås også hvor stort barnebidraget skal være, og i Spania er det også fortsatt vanlig at kvinnen blir tilkjent ektefellepensjon, dvs. at mannen må betale henne et beløp i måneden til livsopphold (i tillegg til barnebidraget). Dette blir mindre og mindre vanlig, men gjøres fortsatt hvis mannen har jobb og kvinnen har vært hjemmeværende. Dette kan også tilkjennes midlertidig, f.eks. for 1 eller 2 år. Det er svært sjelden at det tilkjennes på livstid hvis kvinnen er ung og i arbeidsfør alder, men hvis kvinnen er voksen (60 +), så kan ektemannen risikere å måtte betale henne en pensjon resten av livet.

Det er fast praksis for at den som har daglig omsorg, dvs. kvinnen i nesten alle tilfelle, også har rett til å bo i felles bolig frem til barnet er 18 år gammelt, uavhengig av eiendomsforholdene og skjøten på eiendommen. Dette innebærer at den andre ektefellen, som regel mannen, må flytte fra hjemmet og finne seg et nytt sted å bo. Men han må fortsatt betale lån og faste utgifter på det gamle huset sitt, noe som kan sette vedkommende i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Hvis huset tilhører mannen, f.eks. via særeie, og i visse andre tilfeller, kan retten til å bruke felles bolig etter skilsmissen begrenses til f.eks. 2 år el. Dette avhenger av konkrete omstendigheter.

I neste nummer skal vi gå nærmere inn i detaljene rundt skilsmisse, og vi skal se på praktiske forhold rundt det å skilles. I et senere nummer skal vi også se på reglene for “barnebortføring”.

Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i Aktuelt Spania 2012
Leave a Reply

Your email address will not be published.