Skattespørsmål i grenselandet mellom Norge og Spania

Vi skal i dette nummeret starte med en liten serie om skatt i krysningen mellom Norge og Spania. Vi skal starte med en del betraktninger rundt skattemessig utflytting fra Norge, og hvordan man beviser skattemessig opphold i Spania.

Bifrost Abogados er et norsk-spansk advokatfirma med kontor i sentrum av Alfaz del Pi. Hos oss jobber en norsk advokat, en norsk advokatfullmektig, en spansk advokat og vår sekretær. Skribent i dette nummeret er Bifrosts norske advokat Thomas Rønning. Bifrost tilbyr bistand til skandinaviske klienter innen de fleste rettsområder.

Når man snakker om internasjonal beskatning må man ha begrepene klart for seg fordi disse har et klart definert juridisk innhold som ikke alltid følger «dagligtalen».

Det aller første er å ha oversikt over lovverket og reglene som ligger til grunn. I all internasjonal beskatning står man overfor norsk lov (særlig skatteloven og likningsloven), det nye bostedslandets lov (i dette tilfellet spansk lov), og den bilaterale skatteavtalen mellom landene (hvis den finnes). I tilfellet med Spania finnes det skatteavtale. Det er altså 3 grunnsteiner i muren: Norsk skatterett. Spansk skatterett. Skatteavtalen.

Hva er poenget med skatteavtalen?

Jo, skatteavtalen er en bilateral avtale utformet av Norge og Spania for å regulere hva som skal gjelde hvis norsk skatterett gir beskatningsrett til Norge og samtidig spansk skatterett gir beskatningsrett til Spania, altså hvis det foreligger såkalt dobbeltbeskatning.

Det er altså slik at hvis både Norge og Spania krever skatt av deg (en veldig vanlig problemstilling), så finnes det en internasjonal avtale som bestemmer hvilket av de to landene som skal få pengene dine. Ingen skattyter må betale skatt til begge land (det man dessverre kan risikere er å måtte legge ut pengene i to land, og så krangle seg til tilbakebetaling fra det landet som ikke har rett på pengene ihht. skatteavtalen).

Det er også viktig å forstå at når man snakker om skattemessig bopel, så er ikke dette det samme som folkeregistrert bosted. Skattemessig bosted er et juridisk begrep som defineres på en annen måte enn faktisk bosted eller folkeregistrert bosted. Selv om man har bodd 10 år i Spania kan man derfor fortsatt være bosatt i Norge, skattemessig sett. Definisjonen av skattemessig bosted, og ikke minst vilkårene, kan også være annerledes i de ulike lovbestemmelsene som finnes. Dette innebærer at den norske skattelovens definisjon, den spanske skattelovens definisjon, og skatteavtalens definisjon i art. 4 er litt annerledes.

Dette skaper mange praktiske problemer. Til tross for ulikhetene, kan man si at det avgjørende er hvor man har «hovedsete for sine livsinteresser».

I praksis er det likevel ikke helt slik ting foregår. I praksis vil man bli avkrevd at bostedslandet (altså det reelle bostedet) utsteder et såkalt «bostedssertifikat» etter skatteavtalens art. 4 for å bevise at man faktisk er skattemessig bosatt i dette landet. Dette betyr i klartekst at en nordmann som sliter med å slippe unna norske skattemyndigheters klør, må legge frem et bostedssertifikat fra spanske skattemyndigheter. Bekreftelsen beviser at nordmannen skatter til Spania. Denne bekreftelsen utsteder bare spanske myndigheter hvis man rent faktisk har skattet til Spania og finnes i deres database. Med «skattet» menes her å ha innlevert ordinær selvangivelse M100 innen 30. juni hvert år. Det er ikke tilstrekkelig å ha betalt skatt som ikke-resident (M210) til jul hvert år.

Mange nordmenn som er bosatt i Spania forstår ikke helt disse kravene fra de to lands myndigheter. Dette skyldes blant annet at de blander sammen skattemessig bosted med faktisk bosted eller folkeregistrert bosted, eller at de blander sammen residencia eller NIE-nr. med skattebopel. Dette fører ofte til at nordmenn som har bodd mange år i Spania gjerne viser frem det grønne NIE/Residencia-arket eller utskrift fra det kommunale manntallet, og tror at dette er relevant for norske skattemyndigheter. Det er det ikke. Ingen av disse dokumentene er relevante for skattemessig bopel. Utelukkende rent faktisk beskatning i Spania kan «få deg ut av Norge», for bare hvis du har betalt ordinær skatt til Spania får du utstedt bostedssertifikatet som trengs.

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på
opplysninger man får. Bifrost Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.”


Kildeskatten er noe mange snakker om. Men hva er det egentlig? Kildeskatten er noe som norske myndigheter fant på for å skvise skattekroner ut av alle utenlandspensjonister, det være seg alders- eller uførepensjonister. Er man pliktig til å betale dette hvis man bor i Spania? Svaret er nei. Hvis man hvert år fremskaffer bostedssertifikat fra spanske myndigheter ihht. art. 4 i skatteavtalen, og legger frem dette for norske myndigheter, får man tilbakebetalt alle trekk. Svaret er ja, hvis man ikke kan legge frem denne bostedsbekreftelsen. For en god del nordmenn i Spania, som ikke har betalt skatt verken til Norge eller Spania, medfører kildeskatten at de må velge mellom å betale kildeskatt til Norge eller melde seg inn i spansk system og betale skatt i Spania.

Mange hevder at det er umulig å få skattemessig utflytting fra Norge før 3 år er gått. At man må betale skatt til Norge selv om man har flyttet til Spania. Dette er feil. Den norske skattelovens regler om skattemessig emigrasjon, fastslår bare en bevisbyrde for skattyter. Hvert år, i 3 hele likningsår etter utflyttingen, må man bevise overfor norske skattemyndigheter at man skatter til det nye bostedslandet. Dette beviser man ved å legge frem bostedsbekreftelsen fra spanske myndigheter.

Man beviser sin skattetilknytning til det nye bostedslandet èn gang i året overfor norske myndigheter, via den norske selvangivelsen. Når dette gjøres riktig, får man tilbakebetalt forskuddstrekk mm. som er gjort fra norsk side hver høst. Man slipper riktignok ikke unna forskuddstrekk i pensjon før de 3 årene er omme, så man må gjennom denne «bevis-øvelsen» hvert år i 3 år etter utflyttingsåret. Det vi står overfor et altså ikke en regel om skatteplikt til Norge etter at man har flyttet ut, men en regel om at man i 3 år etter utflyttingen må bevise at man skatter til Spania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.