Lavere skatter for utleier

Loven 4 / 2008 av 23. desember fjernet formueskatten i Spania med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2008, både for beboere og ikke-residente.

Tekst: Vicente Germán Saval

Denne fjerningen har skapt en del forvirring blant ikke-residente eiendomsbesittere i Spania, som er i tvil om de plikter eller ikke å fortsette å innlevere årlig selvangivelse og innlevering av skjemaer i forbindelse med eiendom.

Vel, sannheten er at folk bør fortsette å deklarere og betale inntektsskatt, og bør gjøre det fordi den spanske skatteetaten har trappet opp kontrollene på folk som før var pliktige å betale formueskatt. De er ivrige med sanksjonene overfor de som ikke imøtekommer sine skatteforpliktelser.

I. – BOLIG til eget bruk (ikke leid)
For hver eiendom til eget bruk, må det årlig betales inn inntektsskatt for ikke-residente, kalkulert ut fra en husleie (fiktiv) på 1,1% av vurdert verdi, og oppå det igjen en sats på 24%. Hvis du ikke har vært eier hele året, eller har vært utleid deler av året, kalkuleres en husleie (1,1% av vurdert verdi) som reduseres proporsjonalt med antall dager eiendommen har vært brukt eller har blitt brukt av utleier.

Hvis det ikke finnes en verdi på boligen (som for eksempel i nybygde bygninger) regner man ut fra 50% av den høyeste summen av de to følgende: kjøpesum men eller verdi verifisert av skattevesenet. Visse eiendommer er fritatt for denne beskatningen, som landeiendommer, bygninger under bygging, og så videre.

Skjemaer og tidsfrister for innlevering og betaling av skatt:
Model 210 for hver skattepliktige eiendom. Innbetaling av skatt kan gjøres hele året. For eksempel kan skatten for året 2010 innbetales inntil 31. desember 2011.

II .- leid eiendom. VELDIG VIKTIG NYHET siden 1. januar 2010.
Inntil nå, har mange ikke-residente som leide ut eiendom i Spania, erklært å ikke ha mottatt inntekt fordi de måtte betale inntektsskatt for ikke-residenter på 24% på brutto inntekt (25% frem til 31/12/2006) uten mulighet til trekke fra utgifter. Dette betydde en svært høy beskatning. Fra 1. januar 2010, kan ikke-residente som er bosatt i et annet EU-land og som leier ut eiendom i Spania, betale inntektsskatt (24%) på netto avkastning, og ikke på brutto leie.

Utleiere kan nå trekke fra alle utgifter av eiendommen (i den perioden som boligen har vært utleid) som søppelgebyr, kommunale utgifter, reparasjons-og vedlikeholdskostnader, renter på lån som ble brukt til erverv eller forbedring av eiendommen mv. Dermed er beskatningen kraftig redusert for disse ikke-residente, som nå vil være mye mer villig til å erklære inntekten, spesielt nå i disse tider hvor skatteetaten er ekstra nøye med slike inntekter.

Selv de ikke-residente som leier ut forretningslokaler, og hvor leietaker holder tilbake 24% inntektsskatt for ikkeresidente, kan utleier be om tilbakebetaling av hele eller deler av denne inntekstsskatten. Utleiere som ikke bor i EU må fortsette å betale 24% skatt på brutto inntekt. Dersom en eiendom har vært leid ut deler av året og en del av året har vært tilgjengelig for eieren, vil utleier måtte deklarere for to typer inntekt: leieinntekter (brutto eller netto for EU innbyggere) og beregnet husleie på den tiden boligen har vært brukt av eier.

Skjemaer og tidsfrister for rapportering av leieinntekter:
– Skjema 210 brukes som et felles skjema for alle utleieboliger eller lokaler. Dette gjøres hvert kvartal. Dersom det viser seg at man må betale skatt, skal dette gjøres innen de første 20 dagene i april, juli, oktober og januar.
– Skjema 210 skal også brukes dersom en skal ha igjen på skatten (for eksempel fordi en har leid ut et lokale og leietaker har holdt igjen 24% skatt, og du som leietaker har hatt utgifter som kan trekkes fra).

Skjemaet må da sendes inn fra 1. februar, og alltid for foregående år. Det er viktig å merke seg at de som kan trekke fra utgifter på skjema 210 for å oppholde seg i et annet EU-land, må fremlegge bevis på skattemessig bosted fra respektivt lands myndigheter.


Les mer forbrukerstoff om bolig i Spania

Leave a Reply

Your email address will not be published.