Klimagalskapen fortsetter

Forskningen bidrar allerede til å utvikle ny, grønn og billigere teknologi som effektivt kan kutte klimautslippene. Men mer kan gjøres, sier administrerende direktør Arvid Hallén og divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Norges forskningsråd.

Tekst: Tom Bjørnø

De ønsker å redusere de «svimlende summer» som verden må investere for å «unngå at den globale temperaturen stiger med mer enn to grader på grunn av CO2».

Det virker ikke som om direktørene fått med seg at global temperatur ikke har steget på over 15 år på tross av at menneskeskapte CO2 utslipp i den perioden har økt med 30 %, og at mange av klimamodellene fra FNs klimapanel IPCC er fullstendig feil. Det er nå mengder av vitenskapelig informasjon som konkluderer med at CO2 er en ubetydelig klimagass, og at det er større sannsynlighet for at nærmeste fremtid blir kaldere enn varmere fordi det er solen, kosmisk stråling, respons fra hav og skyer og en rekke andre naturlige faktorer som bestemmer global temperatur og klima. Derfor sier et stadig økende antall uavhengige forskere: Glem CO2 !

Ja, til og med Klimapanelet selv kan være i ferd med å foreta en første kursendring i følge sin egen rapport fra november i fjor. Basert på modellene til FN IPCC og beregningsmetode fra Environment Canada er det estimert at vil det koste 6 milliarder dollar å fjerne 0,01 ppmv (0,01 milliondel) CO2 fra luften. Ifølge klimamodellene vil det tilsvare 84 trillioner dollar for å redusere global temperatur med 1 grad C. I og med at klimamodellene har vist seg å være uriktige så vil ikke en reduksjon av CO2 ha noen inn virkning i det hele tatt!

Gjennomføring av tiltak for å forhindre skader fra naturlig uvær vil koste ca. 10 % av kostnader for å fjerne CO2. Reduksjon av CO2 vil bli som å betale 10 ganger mer i forsikring enn forsik-ringsobjektets verdi. I Norge er det umulig å få de fleste politikere til å forstå at verden utenfor forandrer seg. Klimapanelet har mistet det meste av sin kredibilitet, og skeptiske forskere har for-lengst kommet på banen, der de beviser at K l i m a p a n e l e t tar feil. Nylig er det sluppet en klimabombe i Tyskland: Professor Dr. Fritz Varenholt, sosial-demokrat, tidligere miljøbyråd i Ham-burg, ekspert for FNs klimapanel IPCC og direktør for RWE Innogy (ledende innen fornybar energi) har gitt ut en bok sammen med geolog/paleontolog Dr. Sebastian Lüning: «Die kallte Sonne. Warum die Klimatkatastrophe nicht stattfindet» (Den kalde solen. Hvorfor klimakatastrofen ikke finner sted). Boken, med 800 referanser og 80 grafer, slakter IPCC sine klimaskremsler og tar til orde for at CO2 umulig kan ha så stor betydning for global oppvarming og klimaendringer som såkalt konsensus og «avgjort vitenskap» tilsier. Solen har mye større betydning enn hittil antatt.

Den tidligere så radikale «68-eren» Varenholts endrede oppfatning om klima og IPCC kom etter at han har avdekket en mengde usannheter i IPCC-rapporter, som IPCC ikke ville korrigere, og at miljøaktivister med tilknytning til Greenpeace, WWF m. fl. for en stor del er forfattere av de politiske konklusjoner IPCC kommer med i rapporter.

Men det nytter tydeligvis ikke. Klimameldingen er endelig klar, og konklusjonen er at CO2 må reduseres for å redde verden. Svaret er å øke CO2- avgiften. For det første så er CO2 ingen forurensning, tvert imot, så er CO2 i aktuell luftkonsentrasjon på 300 – 2000 ppm ikke giftig, men gunstig for plante-og matproduksjon (pt 390 ppm). Det er politisk korrekt å beskylde industrien for forurensning og klimautslipp. Noen hevder til og med at det er å betegne som forbrytelse mot menneskeheten. Det sier de samme som sitter og trykker i rushtrafikken to ganger om dagen mens bilen spytter ut etterlatskapen. Det er forurensning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.