Én av tre under fattigdomsgrensen i Alicante-provinsen

Mer enn 87 000 pensjonister i Alicante, nesten en tredjedel, mottar en pensjon som er lavere enn 550 euro per måned. Dette er 175 euro lavere enn gjennoms¬nittspensjonene i Spania, og derved un¬der “relativ fattigdomsgrense”.

Tekst: Bente Puig

Situas¬jonen forverres med statens innføring av forhøyet egenandel på medisiner og momsøkning fra 1. september, samt økning v konsumprisene. Stadig flere pensjonister må forsørge familiemed¬lemmer som har blitt arbeidsledige. 16 000 hustander i Alicante-provinsen har minst ett familiemedlem som blir forsørget helt og holdent av pensjonen til et annet familiemedlem i husstan¬den.

I Alicante-provinsen er det 291 377 pensjonister, 4 588 mer enn i fjor. Av disse er 179 155 alderspensjonister, som er de som har størst pensjoner med et gjennomsnitt på 815 euro per måned, 133 euro mindre enn landsgjennoms¬nittet. Den nest største gruppen av pen¬sjonister i Alicante-provinsen er enker. Hele 76 558 hever enkepensjon med en gjennomsnittlig utbetaling på 558 euro per måned. 24 382 personer mot¬tar uføretrygd med en gjennomsnittlig utbetaling på 770 euro per måned. 10 148 personer mottar pensjon for forel¬dreløse, og mottar kun 324 euro per måned, den laveste av alle takster. 1 134 personer mottar familietilskudd på 464 euro.

I alt betaler staten 211 mil¬lioner per måned til pensjonister i Ali¬cante-provinsen.
Det var lenge usikkert om den sittende regjeringen ville fjerne stønaden på 400 euro til de som ikke lenger har rett til arbeidsledighetstrygd. I august ble det vedtatt å vedlikeholde stønaden, og sam¬tidig øke den til 450 euro. Nytt er dog at dersom den arbeidsledige lever sammen med foreldre som får mer enn 481 euro i pensjon per hode, vil retten til stønaden gå bort.

One thought on “Én av tre under fattigdomsgrensen i Alicante-provinsen

Leave a Reply

Your email address will not be published.