Drikkevann og rensing

Behovet for rensing av drikkevann blir stadig tydeligere for hvert større utbrudd av forgiftninger med e-koli, Crystoporidium, og andre organismer både i Norge og i flere andre land. Her er det ikke bare skjedd dødsfall, men mange tusener er blitt syke. Norge skal ha noe av verdens beste drikkevann, men Nasjonalt Folkehelseinstitutt hevder likevel at over 1.1 millioner nordmenn ikke har en tilfredsstillende vannforsyning. I Spania kan du til nød drikke urenset vann flere steder, men spesielt godt eller sunt er det neppe.

Det arbeides stadig med å finne nye måter å bedre tilbudet av drikkevann på. Disse omfatter filtrering, kjemisk behandling, destillasjon og UV- bestråling. Mange renseanlegg som leveres i dag, er en kombinasjon av fl ere typer renseteknologi, for eksempel omvendt osmose-anlegg, kombinert med UV- stråling og nye løsninger kommer stadig på markedet. Nå kan du også få forholdsvis små patroner du monterer på kaldtvannet. Fordelen er at de er lette å skifte ut selv og tar liten plass. Bakdelen er at alt vannet blir renset, også oppvaskvannet, og dermed må du skifte oftere. Men du kan selvfølgelig montere en ekstra kran kun for drikkevannet. Her tar vi for oss de vanligste måten å rense vannet på.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Ultrafiolett rensesystem:
En rimelig og effektiv måte å desinfi sere drikkevann på er å belyse det med UV- stråler. UV-lys har en stålelengde på mellom 250 og 270 nanometer, som er uhyre effektiv i å drepe fl ere typer bakterier, mugg, sporer, virus og andre mikroorganismer. UV-lyset forårsaker skade på mikroorganismens DNA, som igjen forårsaker mutasjoner med påfølgende celledød.

Et UV-desinfeksjonssystem består av en lampe som ligger inne i en vannførende hylse. På denne måte er lampen omsluttet av rennende vann, som igjen sikrer at vannet får en jevn bestråling. Denne enkle måten krever lite vedlikehold og minimalt med energi i forhold til andre desinfeksjonsmetoder som f.eks. destillasjon.
Det som er av betydning er hvor effektiv bestrålingen er. Den første av disse relateres til turbiditeten (uklarhet i vannet) og den andre på hvor lenge vannet bestråles. Første tilfellet handler om fi ltering i forkant mens den andre løses via lengden på lysrøret og lysstyrken.

Vær oppmerksom på at ultrafi olette vannfi ltre bombarderer vannet som passerer gjennom med ultrafi olette stråler, dreper alle patogener og er utmerket til desinfi sering av vann, men de fi ltrerer ikke bort sedimenter (jern, bly, kvikksølv og kobber etc) og kjemikalier.

Filtrering: Karbon
Vann passerer gjennom et fi lter som fanger opp små partikler. Jo mindre porene er, jo mindre må partiklene være for å passere gjennom. Filtrering er ikke tilstrekkelig for å rense vann fullstendig, men er ofte et nødvendig første trinn, siden partikler kan forstyrre de mer grundige rensemetodene. Man kan bruke kull, en form av karbon med høyt overfl ateareal, som absorberer mange kjemiske stoffer, også giftige. Vann fi ltreres gjennom aktivt kull for å fjerne slike stoffer. Metoden er utbredt til husholdningsfiltre og i akvarier. Karbonet absorberer klor, plantevernmidler og organiske forurensende stoffer, forbedrer smaken og eliminerer lukt og misfarging.

Det inneholder også et bufferstoff som forhindrer bakterievekst. Ionebytteren fjerner den midlertidige hardheten som fører til kalkavleiring, og reduserer også metallnivåene for kobber og bly betraktelig. Den viktigste ulempen er at kullfi ltrene må skiftes regelmessig, Blir kullfi lteret, for eksempel ved uhell, utsatt for mye varmt vann kan det bryte ned karbonet, og bli ubrukelig ved fi ltrering. Riktig bruk og regelmessig utskifting av fi ltre vil forhindre at dette problemet oppstår.

Omvendt osmose vann filter
Omvendt osmose vann filtre er svært populære og lett tilgjengelig. De kan bli installeres under oppvaskbenken, eller som et fi lter for hele huset. Opprinnelig er dette laget for å rense saltvann. Omvendt osmose fungerer ved hjelp av at vann presses for å tvinge vannet gjennom en membran, slik at bare molekyler som er små nok, kan passere gjennom, og dermed blokkere for forurensninger. Sedimenter som jern, bly, kvikksølv og kobber blir lett blokkert, likeså bakterier og virus. I tillegg blir klormolekyler også stanset av membranen. Vær oppmerksom på at vannforbruket blir høyere, fordi noe vann går tapt og rett i avløpet under prosessen med å presse vannet gjennom membranet. Dessuten stripper et slikt anlegg drikkevannet for mineraler, også de som er nyttige for kroppen.

Keramiske vannfiltre
Keramiske filtre er laget av fossile rester fra gammelt liv i havet. Det er et utmerket fi lter for størstedelen av sedimenter og de fl este bakterier og virus, mens mineralene får passere gjennom. Keramiske fi ltre er ofte brukt i fi ltersystemer utendørs, der den største bekymringen er å fi ltrere ut bakterier og virus, og ikke kjemikalier. Keramiske fi ltre klarer ikke å fi ltrere ut klor, og når det brukes i et hjemmenettverk, er det vanligvis kombinert med en annen form for filter for å oppnå det dette.


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Aktuelt Spania i 2010.
Leave a Reply

Your email address will not be published.