Advokatspalten – Skatt som trådte i kraft ved årsskiftet

I Aktuelt Spanias julenummer skrev vi del 2 i en artikkelserie om skatt. I dette nummeret skal vi ta en liten pause og redegjøre for viktige lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2013. I neste nummer vil vi ta opp igjen stafettpinnen i vår skatteserie.

Tekst: Thomas Rønning

Lovendringer fra årsskiftet:
1) Økning av dokumentavgift: Avgiften på kjøp av fast eiendom (den såkalte TPO eller «Transmisiones Patrimoniales Onerosas») er en regional transaksjonsskatt som kan variere fra autonom region til region. Det er vanlig å oversette begrepet med «dokumentavgift», da skatten har samme funksjon som den norske dokumentavgiften; å skattlegge eiendomstransaksjoner.

I Valencia-regionen, hvor vi bor, har den i lang tid vært 7 % av kjøpesummen oppgitt i skjøtet. På Kanariøyene er den 6,5 %, i Catalunya 8 % og i Andalucia er den også 8 %. Med virkning fra 1. januar 2013 har Valencia-myndighetene satt opp dokumentavgiften i regionen fra 7 % til 8 %. Dette innebærer 3-4.000 euro i avgiftsøkning for kjøper av en standard eiendom på ca. 300.000 euro.

Det er grunn til å minne leserne om at ingen bør la seg friste til å forsøke å redusere kjøpesummen i skjøtet og betale en viss andel «under bordet». Spanske skattemyndigheter jobber på høygir med alle transaksjoner som virker mistenkelig lave, og sender ut vedtak om etterligning av avgift med rasende fart. Mange nordmenn som har gjort gode kjøp den siste tiden, har urettmessig blitt mistenkeliggjort for å ha betalt en del av kjøpesummen svart.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

2) Plusvalia for å tinglyse:
Plusvaliaskatten er en kommunal skatt på eiendomsverdiens økning i din eiertid. Skatten beregnes av kommunen/Suma hvor eiendommen ligger, og tar likningsverdi ved kjøpstidspunkt og likningsverdi ved salgstidspunkt som grunnleggende utgangspunkter for beregningen av verdiøkningen og skatten. Denne skatten er det selger som er forpliktet til å betale, og slik avtales det også i de aller fleste kjøpekontrakter.

Problemet har oppstått ved at eiendommen som sådan står som garanti for skattens betaling. Dette innebærer at hvis selger ikke gjør opp plusvaliaen i etterkant, så vil myndighetene kunne kreve kjøper for avgiften isteden. Hvis heller
ikke kjøper betaler, kan myndighetene ta utlegg i eiendommen for å sikre avgiftsbeløpet. Dette gjør at kjøper løper en risiko hvis han overlater ansvaret til selger. Kjøper sikrer seg derfor ofte ved å holde tilbake et tilsvarende beløp i kjøpesummen.

Reglene er nå endret i Valencia-regionen slik at det faktisk er blitt et krav for å få tinglyst skjøtet ditt som kjøper at du legger frem bevis på at plusvaliaskatten er betalt. Det er tilføyd et nytt punkt 5 i art. 254 i den spanske pante- og tinglysningslovgivningen (Ley Hipotecaria) som fastslår dette. Dette innebærer nå en ny risiko for kjøper, at han faktisk risikerer å få avvist tinglysning av skjøtet om skatten ikke betales. Det er derfor nå helt avgjørende å sørge for å rydde opp i betalingen av plusvaliaskatten før skjøtet signeres, og ikke la det overlates til selgers forgodtbefinnende i ettertid.

3) Rettsgebyr: Den 19. desember 2012 trådte en svært omstridt ny lov i kraft i Spania. Loven innførte rettsgebyr i Spania for alle personer, også privatpersoner, og for alle typer saker (omtrent). I Norge har man hatt rettsgebyr, ankegebyr ol. i mange år. Men med den økonomiske krisen i Spania, og de mange svært lave lønningene og pensjonene folk sliter med, fremstår det som meget betenkelig at man må betale flere månedeslønner for å kunne fremme sine krav rettslig. Både dommere og advokater har fremmet svært sterk kritikk av loven, og det trues med streik i domstolene for å få luket ut de verste bestemmelsene i loven.

I tillegg til det prinsipelle spørsmålet om hvorvidt det er riktig å betale det offentlige en «inngangsbillett» for å få tilgang til domstolene, har loven blitt kraftig kritisert fordi den oppstiller svært høye gebyrer (i et land med 25 % arbeidsledighet og 645 euro som legal minimumslønn pr. måned). Som så mye annet i Spania skulle heller ikke dette gjøres enkelt. Størrelsen på gebyret beregnes ut fra mange forskjellige variabler, hvorav søksmålsbeløpets størrelse er èn av disse. I mange temmelig «ordinære» saker vil gebyrene kunne komme opp i mange tusen euro Loven vil i slike tilfeller faktisk kunne hindre at vanlige lønnstakere og pensjonister kan bruke domstolene.

I tillegg til rettsgebyr i første instans, vil det være ankegebyr i alle ankeinstansene. Gebyrene må videre betales på forskudd, og stevningen, anken el. blir ikke godtatt inn til registrering hvis ikke kvittering på offisiell skattemodell M696 leveres samtidig. I ankesaker mm. kan det gis svært korte betalingsfrister, man kan risikere å få krav om flere tusen euro betalt i ankegebyr på kanskje bare 2-3 dager. Det er derfor alfa omega å sette av penger til rettsgebyrene før man starter rettslige prosesser i Spania nå. Modell 696 er ikke helt enkel å fylle ut, og det er viktig at advokaten deres ikke glemmer å ta høyde for dette når det nå saksøkes eller ankes.

4) Diverse: Det ble for likningsåret 2013 vedtatt å innføre en 20 % skatt på lottogevinster ol. Rentefradrag for lån på fast eiendom ble også vedtatt fjernet. Det er videre vedtatt at formuesskatten står ved lag også for inntektsåret 2013. Som de fleste har fått med seg, steg momsen på kjøp av nyoppført bolig fra 4 % til 10 % den 1. januar 2013. Dette innebærer at det nå er betydelig dyrere å kjøpe nybolig enn før.

Trenger du leiebil? Garantert billigst

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Bifrost Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.”


Denne artikkelen er tidligere publisert i magasinet Akutelt Spania nr.1 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published.