Advokatspalten – Noen nyheter ang. skatt som trådte i kraft ved årsskiftet

Vi har siden før jul skrevet en del generelt om skatt, og da særlig skattemessig utflytting og forhold som berører nordmenn som har bosatt seg i Spania. I forrige nummer tok vi for oss en del av nyhetene på skattefronten for 2013. I dette nummeret skal vi ta opp èn stor nyhet som vi ikke fikk plass til i forrige nummer, nemlig den nye plikten til å informere spanske skattemyndigheter om eiendelene man har i andre land (enn Spania).

Av Thomas Rønning

Ved lov 7/2012 fra 29. oktober 2012, som trådte i kraft fra 1. januar 2013, ble det innført en informasjonsplikt til å oppgi alle midler man måtte eie i utlandet (dvs. utenfor Spania) innen avslutningen av første regnskapskvartal hvert år, dvs. første gang innen 31. mars 2013. Plikten er deretter å innen samme dato hvert år informere om eventuelle endringer. Dvs. altså si at hvis man kjøper seg et landsted i Sverige i løpet av 2013, så må dette oppgis til spanske myndigheter til neste år, senest 31. mars 2014. Slik vil plikten løpe parallelt med den ordinære selvangivelsesplikten.

For en typisk «spania-nordmann» innebærer dette altså i praksis at man må informere om fast eiendom, bankkonto osv. man har i Norge eller i andre land (som ikke er Spania). Hvis man har holdt slik informasjon unna den spanske selvangivelsen, vil man nå ha et forklaringsproblem overfor spanske myndigheter. Informasjonen skal gis på en ny skattemodell M720.

Formålet er med reglene er hindre hvitvasking, skattesvik og svart økonomi. Plikten til å informere hviler på alle personer eller selskap som er skattepliktige til Spania, dvs. de som er «skattemessig bosatt» i Spania og betaler vanlig inntektsskatt til Spania i juni hvert år. Men også feks. utenlandske firmaer som har permenent forretningssted i Spania, eller dødsbo som skiftes i Spania (ikke delvis skifte) er pålagt plikten (for å unngå snusk med arveavgiften). Det innebærer i praksis at alle nordmenn som skatter til Spania faller inn under den nye loven.

Det er heldigvis ikke alle midler som må oppgis til spanske myndigheter. Det er kun følgende eiendeler: a) Bankkonti, inklusiv konti hvor man har disposisjonsrett. b) Fast eiendom, herunder tinglyste bruksretter. c) Livrenter, pensjons- og livsforsikringer, verdipapirer el. Det er videre kun midler innenfor de tre typene med verdi over 50.000 euro som må oppgis. Dette betyr i praksis at hvis man har en bankkonto i Norge med 200.000 kroner på, og eier en hytte med kona som er verdt 500.000 kroner, så må man ikke oppgi noen av delene (hvis man skatter av det til Norge).

Trenger du leiebil? Garantert billigst

Det sies fra spanske skattemyndigheter at formålet med den nye informasjonsplikten, som altså går parallelt med selvangivelsesplikten, ikke har til formål å beskatte midlene man oppgir hvis skatteyter er fra et land som har skatteavtale med Spania. I slike tilfeller, som vil være tilfellet for nordmenn, skal plikten være av ren informativ art. De midlene man har i Norge skal altså i et slikt tilfelle i prinsippet ikke måtte oppgis. Forutsetningen for dette er dog at man betaler skatt av det til landet hvor eiendelene befinner seg.

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en
erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og
regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på
opplysninger man får. Bifrost Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for
trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.”


Unntakene fra informasjonsplikten på M720 bare gjelder for de eiendelene man har utenfor Spanias grenser som man kan bevise man betaler skatt av (til landet hvor eiendelene ligger). I motsatt fall skal eiendelene oppgis på den ordinære spanske selvangivelsen. I praksis betyr dette at nordmenn som har eiendeler i f.eks. Norge og Luxembourg, må oppgi disse eiendelene på M720 hvis de betaler skatt på det i Norge og Luxembourg. Hvis de ikke betaler skatt på det i Norge, f.eks. fordi de har fått skattemessig utflytting, må disse eiendelene oppgis på den ordinære selvangivelsen M100 og skattes til Spania på vanlig måte. Informasjonsplikten på M720 gjelder bare for eiendeler man har i utlandet som man betaler skatt på til det landet eiendelene ligger i. Hvis det ikke betales skatt til det andre landet, må alle eiendeler oppgis på vanlig selvangivelse. Dette er i tråd med globalskatteplikten. Slik sett er den nye M720 et slags vedlegg til den ordinære selvangivelsen for midler man har i utlandet, men som man betaler skatt på fra før.

Man bør ta den nye informasjonsplikten på alvor. Straffen for å informere feil eller utelate opplysninger er på minimum 10.000 euro pr. eiendel man ikke har oppgitt. I tillegg vil verdien bli beskattet etter en spesiell sats som om den ikke oppgitte verdien var en udokumentert gevinst, pluss en skjønnsligning på 150 %. Dette innebærer i praksis at man risikerer å betale ca. 50 % av eiendelens verdi i straffeskatt. I tillegg har Spania endret straffeloven slik at skattesvik og lignende forhold som før bare medførte bøter eller straffegebyrer, nå kan gi fengselstraff slik som vi er vant med fra Norge.

Konklusjonen mht. de nye reglene, som kan fremstå som kompliserte, er at nordmenn som skatter til Spania, men som har eiendeler som bankkonto, aksjer, forsikringer eller fast eiendom i andre land (f.eks. Norge), må være veldig oppmerksomme på at de oppgir alle relevante opplysninger til spanske myndigheter, og de bør vurdere å søke profesjonell hjelp. Fristen er som sagt 31. mars 2013.Leave a Reply

Your email address will not be published.